Regulamin

Regulamin V Edycji Konferencji
„Innowacje i Rozwiązania dla Budownictwa”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem V Edycji Konferencji pod nazwą „Innowacje i Rozwiązania dla Budownictwa”, zwaną dalej „Konferencją” jest Relaton z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-738), ul. Dominikańska 21B, NIP 5213859832 działająca na zlecenie Firmy KONTAKT SIMON S.A., przy ul. Bestwińskiej 21; 43-500 Czechowice Dziedzice, wpisanej do KRS pod nr 00000076837; NIP 652-000-53-66, REGON 272195300.
 2. Konferencja zostanie przeprowadzona w dniach 24-25 kwietnia 2024 w Hotelu Ren, ul. Skarszewska 5; 83-200 Starogard Gdański przy wsparciu Współorganizatorów: 
  • DIMENSION 4 Sp. z o.o. Sp. K. ul. Improwizacji 5, 01-992 Warszawa, NIP 1182099021, REGON 147255944, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000510894;
  • GMP Defence Sp. z o.o. ul. Lisia 17, 03-678 Warszawa, NIP 5342444352, REGON 142354937, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000978325;
  • Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. ul. Friedleina 3/3, 30-009 Kraków, NIP 6372159473, REGON 121163910, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000653658;

Oraz Partnerów:

 • AL PROJEKT Sp. z o.o. ul. Warszawska 135, 05- 092 Łomianki; NIP: 1182241275, REGON 521948187, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000970115;
 • ETI Polam Sp. z o.o. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, NIP 568-13-70-113, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044289;
 • FINDER Polska Sp. z o.o. Sady ul. Logistyczna 27, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 779-24-42-331, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000619495;
 • THEUSLED SP. Z O.O., ul. Wałowicka 19A, 02-451 Warszawa, NIP 5223018755, REGON 147418257 wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033561.
 1. Konferencja ma charakter informacyjny i warsztatowy.
 2. Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców lub wskazanych przez nich pracowników.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza podając nazwę (firmy) przedsiębiorstwa, adresu i numeru NIP uczestnika lub podmiotu delegującego uczestnika wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań podmiotu delegującego.
 4. Organizator może wyrazić zgodę na udział w konferencji osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności pkt 9-17.
 5. Uczestnikami Konferencji mogą być wyłącznie osoby zaproszone przez Organizatora Głównego, Współorganizatorów i Partnerów, wykonujące zawód i/lub zajmujące się zawodowo instalatorstwem elektrycznym, projektowaniem instalacji niskoprądowych, generalnym wykonawstwem robót budowlanych.
 6. Szczegółowy program Konferencji opublikowany jest na stronie dedykowanej konferencji http://irdb.pl oraz zostanie dodatkowo przekazany Uczestnikom w wersji drukowanej podczas rejestracji, w dniu rozpoczęcia konferencji.

Zasady Uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne, przy spełnieniu warunków wskazanych w pkt 9.1 – 9.3:
 • Uczestnik otrzymał zaproszenie do udziału w konferencji pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej od Organizatora i/lub Współorganizatorów i/lub Partnerów Konferencji.
 • Uczestnik potwierdził udział w Konferencji, rejestrując się na stronie konferencji http://irdb.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2024r;
 • Uczestnik zgłosił się i zarejestrował swoją obecność na konferencji w dniu jej rozpoczęcia;
 1. W przypadkach innych niż wyszczególnione w pkt 9.1-9.3 koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 1200 zł netto + należny podatek VAT (tysiąc dwieście złotych netto + należny podatek VAT)
 2. Organizator, może zwolnić Uczestnika z opłaty, o której mowa w pkt 10, gdy Uczestnik złożył oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dnia 16.04.2024r. Odstąpienie od żądania opłaty organizacyjnej, o której mowa w pkt 10 w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w konferencji po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest możliwe wyłącznie w przypadku zgłoszenia się innego Uczestnika (zastępstwa – Uczestnik Zastępujący) w miejsce Uczestnika Rezygnującego. W razie zgłoszenia się Uczestnika Zastępującego i braku udziału przez niego w Konferencji stosuje się odpowiednio pkt 10.
 3. Decyzję w przedmiocie obciążenia opłatą organizacyjną, o której mowa w pkt 10, Organizator podejmuje w terminie 3 dni od zakończenia konferencji. O treści decyzji Uczestnik zostanie poinformowany drogą pisemną na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu udziału w konferencji.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji, o której mowa w pkt 12 na adres Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego lub data przesłanego pocztą elektroniczną, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skanu podpisanego własnoręcznie odwołania.
 5. Odwołanie powinno zawierać informacje o przeszkodach, które uniemożliwiły przybycie uczestnika na konferencję.
 6. Organizator rozpatrzy odwołanie w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Odpowiedź Organizatora będzie wówczas wiążąca dla obydwu stron.
 7. Obciążenie Uczestnika kosztami, o których mowa w pkt 10, odbywa się przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
 8. W ramach konferencji Organizator gwarantuje Uczestnikom:
 • udział w częściach wykładowych / prelekcjach Konferencji;
 • udział w dyskusjach w wybranych sekcjach tematycznych;
 • pakiet materiałów konferencyjnych;
 • korzystanie z przygotowanego cateringu konferencyjnego (przerwy kawowe, lunche podczas dwóch dni Konferencji, śniadanie oraz kolacja)
 • jeden nocleg w dwuosobowym pokoju w Hotelu REN w Starogardzie Gdańskim.
 1. Koszty nieuzgodnione z organizatorem Uczestnicy zobowiązani są ponosić indywidualnie, w tym w szczególności wszelkie dodatkowe koszty obsługi hotelowej, koszty usunięcia wszelkich szkód spowodowanych przez Uczestnika w miejscu prowadzenia Konferencji lub hotelu, jak również koszty przejazdów.

Postanowienia końcowe

 1. Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji jest równocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 z późniejszymi zmianami). Uczestnik jest upoważniony do wglądu oraz modyfikacji danych.
 3. Potwierdzając uczestnictwo w konferencji, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach pokonferencyjnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek podania nieprawdziwych danych bądź szkody powstałe wskutek innego zawinionego zachowania Uczestnika, w tym w szczególności postępowania sprzecznego z niniejszym Regulaminem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń do udziału w Konferencji.
 6. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu i ewentualnych kosztów zakwaterowania Uczestników Konferencji w innym czasie niż podany w agendzie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 8. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p. poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu.

logo irdb 200x368

to wydarzenie skierowane do projektantów instalacji niskoprądowych, generalnych wykonawców i instalatorów, umożliwiające poszerzenie i wymianę wiedzy oraz doświadczeń w gronie specjalistów i ekspertów.

Kontakt

Relaton Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 21B
02-738 Warszawa

+48 608 180 884

biuro@relaton.pl

Regulamin